BSO KIDS PALEIS

GGD

De afdeling Hygiëne en Inspectie van de GGD houdt toezicht op de kwaliteitseisen in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Zij zijn toezichthouder van de Wet Kinderopvang en zal jaarlijks onze opvanglocatie inspecteren. Met het veldinstrument, observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar, wordt de pedagogische kwaliteit op onze buitenschoolse opvang beoordeeld. Het instrument werd in 2011 door het Nederlands Jeugdinstiuut (NJi) ontwikkeld en in 2012 in gebruik genomen.

Onder kinderopvang valt: dagopvang 0-4 jaar, buitenschoolse opvang 4-12 jaar, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang (gastouders).

Waarom toezicht in de kinderopvang?

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op de latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De rijksoverheid stelt eisen aan de kwaliteit van kindercentra en gastouderopvang. Dit zijn eisen op het gebied van het pedagogisch klimaat (waaronder voorschoolse educatie), personeel en groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting en de omgang met ouders.

BSO KIDS PALEIS

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Het kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit.

In opdracht van de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Amstelveen voert de GGD Amsterdam onderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of kindercentra aan de gestelde eisen voldoen. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om in te grijpen.

Waarop is het toezicht gebaseerd?

De kwaliteitseisen zijn opgenomen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De kwaliteitseisen die hierin zijn opgenomen zijn nader uitgewerkt in het besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en de regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.

Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn alle voorzieningen opgenomen waarvan de gemeente heeft besloten dat deze mogen exploiteren. In het register vindt u de contactgegevens van de voorzieningen. Ook de onderzoeksrapporten van de GGD worden in het register gepubliceerd.

Vraag nu gemakkelijk een rondleiding aan

                                                                                                                                                                      KVK: 66461375 | Telefoonnummer 020 737 1707 | Email: info@kidspaleis.nl |Osdorperban 138 1069ZR Amsterdam